Allmänna handelsvillkor och bestämmelser för Marley Spoon B.V.

1. § 1. Omfattning, beställarens allmänna skyldigheter, ändring av de allmänna handelsvillkoren och bestämmelserna

1. Dessa allmänna handelsvillkor och bestämmelser (nedan även kallade ”handelsvillkoren”) gäller för alla nuvarande och framtida beställningar som du gör (nedan kallad ”beställaren”) av Marley Spoon B.V. (nedan kallad ”Marley Spoon”). Avtalsförhållandet är därmed uteslutande underkastat nedanstående bestämmelser.

2. All information som beställaren har lämnat ut i beställningsprocessen måste vara aktuell och korrekt. Lösenordet får inte lämnas ut till tredje part och måste hållas säkert och oåtkomligt för obehöriga. Om du förlorar ditt lösenord eller har råkat lämna ut det, ska Marley Spoon omedelbart informeras om detta skriftligen. Enligt lagen ansvarar beställaren för eventuellt missbruk, till exempel genom obehöriga beställningar gjorda av tredje part med hjälp av beställarens lösenord och de efterföljande fordringarna.

3. Marley Spoon förbehåller sig rätten att ändra dessa handelsvillkor med framtida verkan i enlighet med följande förfarande: Marley Spoon informerar först beställaren om kommande förändringar i handelsvillkoren. I detta sammanhang uppmärksammas beställaren på ångerrätten. Ändringarna ska anses som godtagna om inga invändningar gjorts mot dem inom en månad efter att meddelandet om ändringarna lämnats.

4. Om beställaren har sina egna handelsvillkor som skiljer sig från, strider mot eller kompletterar våra handelsvillkor, utgör dessa inte en del av avtalet.

5. § 2. Att ingå ett avtal vid beställning av maträtter, vägledande information, beställningsmängder och begränsningar

6. All information om Marley Spoons varor och priser som är angivna vid avtalets ingång är inte bindande utan endast vägledande. De levererade produkterna motsvarar inte alltid produktbilderna rent utseendemässigt. Det kan i synnerhet förekomma förändringar i artiklarnas utseende eller egenskaper på grund av sortimentsförändringar som gjorts av tillverkaren. Kvaliteten kan aldrig reklameras med denna grund, så länge förändringarna rimligen kan anses vara godtagbara för beställaren. Om inte annat uttryckligen avtalats, kan inga krav ställas på leverans av vissa bestämda artiklar i matkassar från Marley Spoon. Om beställaren av någon anledning inte är nöjd med en maträtt eller ingrediens, kan den kontakta Marley Spoon via e-postadressen kontakt@marleyspoon.se inom sju (7) dagar efter dagen för mottagandet av matkassen. Marley Spoon kan enligt eget gottfinnande välja att erbjuda en fullständig eller delvis återbetalning av livsmedelsvaran/ingrediensens inköpspris eller utställa ett tillgodokvitto till beställarens kundkonto, som sedan dras av från priset på nästa beställning.

7. Ett giltigt köpeavtal ingås mellan Marley Spoon och beställaren i det ögonblick då beställaren accepterar ett försäljningserbjudande från Marley Spoon. Så här går det till: När beställaren trycker på knappen ”Betala nu” ger beställaren ett rättsligt giltigt anbud om att beställa varan i kundvagnen. Marley Spoon kan antingen acceptera detta anbud via en bekräftelse eller genom att leverera den beställda varan. Fram till dess har Marley Spoon fri rätt att avvisa anbudet. Produkterna och bilderna av dessa på webbplatsen kan därför inte uppfattas som ett rättsligt bindande erbjudande, utan utgör endast en icke-bindande och vägledande onlinekatalog. Beställningen bekräftas vanligen genom ett automatiserat mejl som skickas till den e-postadress som beställaren anger till Marley Spoon. Marley Spoon kan acceptera beställarens anbud inom fem dagar genom att skicka en orderbekräftelse.

8. Vid utbytet av anbud och godkännande ingås ett avtal mellan Marley Spoon och beställaren om regelbunden leverans av matkassar till beställaren. I förbindelse med detta ges beställaren möjlighet att ändra sina leveranser och varor i kundvagnen inom ramen för aktuella beställningsalternativ. Detta omfattar både tidsfrist och veckodag för leverans. Beställaren kan även välja att pausa leveranser under en viss period med hjälp av inställningarna i användarkontot. Även om beställaren väljer att göra en paus i leveranserna, ska detta inte ses som en uppsägning av avtalet. Avtalet om regelbundna leveranser kommer inte att påverkas även om beställaren väljer att pausa leveranserna. En uppsägning ska lämnas in i det format som anges i avtalet (se § 4). Beställaren ges i förbindelse med detta möjlighet att hoppa över enskilda beställningar. Detta ska ske senast sex dagar före det planerade leveransdatumet. Likaså är det även möjligt att pausa planerade leveranser under en viss tidsperiod (exempel: Om en leverans ska hoppas över eller en leveransplan ska pausas och om nästa leveransdatum till exempel infaller på en onsdag, då ska beställaren annullera beställningen senast på torsdagen veckan innan).

9. Vårt tjänsteutbud riktar sig mot slutkonsumenter i Sverige och den beställda produkten är inte avsedd för återförsäljning.

10. Vi kommer att skicka dig beställningsinformation via e-post. Du finner fakturan för aktuell beställning tillsammans med beställningsbekräftelsen. Du kan när som helst läsa handelsvillkoren på www.marleyspoon.se. Beställaren accepterar handelsvillkoren i samband med köpet och får dessa tillskickade tillsammans med orderbekräftelsen.

11. § 3. Avtalets löptid, uppsägning och automatisk förlängning

12. Det är inte möjligt att säga upp avtalet innan du mottagit den första leveransen. Om avtalet inte sägs upp på rätt sätt i enlighet med § 4, punkt 2, förlängs det automatiskt på obestämd tid.

13. Om beställaren har för avsikt att avsluta avtalsförhållandet från och med nästa schemalagda leveransdatum, måste detta ske minst sex dagar före avtalad leveransdag. Om avtalet sägs upp med verkan från denna tidpunkt, bekräftar beställaren att den från detta datum och framåt inte vill ta emot matkassar från Marley Spoon. (Exempel: Om uppsägningen ska gälla från nästa leveransdatum (en onsdag), då kan beställaren skicka in sin uppsägning senast på torsdagen veckan innan). Tidpunkten för uppsägningens giltighet beror på tidpunkten då Marley Spoon tar emot den. Uppsägningen ska skickas skriftligen till Marley Spoons adress eller via e-post kontakt@marleyspoon.se.

14. I händelse av uppsägning får beställaren återbetalat eventuella leveranser som betalats men inte tagits emot om leveranstidpunkten är efter uppsägningstiden utgång.

15. Med erbjudandevarianter med en fast löptid eller med ett fast antal överenskomna leveranser, sägs avtalet upp av sig självt, och det krävs inte någon uppsägning och avtalet förlängs inte automatiskt.

16. § 4. Information om ångerrätten enligt konsumentköplagen, avtal om betalning av kostnader för retur 17. Du har rätt att dra dig ur detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon orsak. Ångerrätten gäller i fjorton (14) dagar från den dag då du eller någon av dig angiven tredje part, som inte är leverantören, tog varorna i besittning. 18. Om du vill använda din ångerrätt måste du genom en tydlig förklaring (t ex. via post, fax eller e-post) informera oss om ditt beslut om att du ångrar detta avtal. I detta ändamål har vi utarbetat en mall som du är välkommen att använda (se nedan). Detta är emellertid inte ett krav. För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten, räcker det om du skickar in ditt meddelande om att utöva ångerrätten innan den har löpt ut.

Marley Spoon B.V. ℅ Marley Spoon AG Paul-Lincke-Ufer 39/40 10999 Berlin Telefon: +46 8 446 882 42 E-post: kontakt@marleyspoon.se

2. Om du ångrar detta avtal, är vi skyldiga att återbetala dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för kostnader som har uppstått på grund av att du har valt en annan typ av leverans än den rekommenderade, billigaste standardleveransen), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag vi fick ditt meddelande om din uppsägning av detta avtal. I samband med denna återbetalning, använder vi samma betalningsmetod som du har valt i den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Men du kommer inte på något sätt bli föremål för ytterligare kostnader i samband med återbetalningen. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varorna eller tills du har styrkt att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du betalar även de omedelbara kostnaderna för returen av varorna. Du behöver bara stå för en eventuell värdeminskning av varorna om denna minskning kan spåras tillbaka till dig på grund av att du har hanterat produkten på ett sätt som inte var nödvändigt för att pröva produktens beskaffenhet, egenskaper och funktionalitet.

Ytterligare anmärkningar

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är lämpliga för returförsändelse på grund av deras beskaffenhet eller som snart kommer att fördärvas (§ 312 g, punkt 2). Detta gäller särskilt lättfördärvliga livsmedelsvaror.

Ytterligare anmärkningar

(Om du vill avbryta avtalet måste du fylla i detta formulär och skicka tillbaka det till oss).

  • Till Marley Spoon B.V., ℅ Marley Spoon AG, Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin, Tyskland, eller kontakt@marleyspoon.se
  • • Härmed ångrar jag/ vi (*) det avtal som ingåtts med mig/oss (*) för inköp av följande varor (*) / leverans av följande tjänster (*)

  • Beställdes den (*)/mottogs den (*)

  • Konsumenten/konsumenternas namn

  • Konsumenten/konsumenternas adressKonsumentens namnteckning (endast vid skriftliga pappersmeddelanden)

   (*) Det som inte är tillämpligt ska strykas

  • § 5. Leverans, leveransförutsättningar, äganderättsförbehåll, riskens övergång, leveransavbrott

  • Marley Spoon levererar till den adress som beställaren har indikerat på Marley Spoons hemsida eller under beställningsprocessen. En adressändring gäller tidigaste för beställningar som är planerade för leverans sex dagar efter datumet för adressändringen. En adressändring kan också utföras upp till 48 timmar innan beställningen. I detta fall är dock en avbeställning av nästa leverans inte längre möjlig.

  • Beställaren åtar sig att se till att den personliga leveransen av varorna vid den angivna adressen är möjlig. Om leverans inte är möjlig, anses det som om beställaren har vägrat att ta emot beställningen.

  • Om den personliga leveransen av varorna inte är möjlig, kan avtalet också uppfyllas genom att lämna varan vid dörren till beställarens bostad. I samma ögonblick som varorna lämnas utanför dörren till din bostad, övergår äganderätten till dig.

  • Om det inte är möjligt att ställa varorna vid dörren till beställaren bostad, kan avtalet också uppfyllas genom att ställa varan vid fastighetens portdörr vid leverans till en lägenhet. I samma ögonblick som varorna lämnas utanför portdörren, övergår äganderätten till beställaren.

  • Om det inte är möjligt att ställa varan någonstans, kan avtalet även uppfyllas genom att leverera varan till en granne eller närliggande verksamhet. I samma ögonblick varorna levereras till en granne eller närliggande verksamhet, övergår äganderätten till beställaren.

  • Om det inte är möjligt att ta emot varorna, i enlighet med punkt 2, och därför leder till att leveransen inte utförs, ska beställaren stå för alla kostnader i samband med den uteblivna leveransen. Som utgångspunkt görs inga fler leveransförsök.

  • Om varan vid tidpunkten för den personliga leveransen enligt punkt 4 ännu inte är betald, behåller Marley Spoon hela äganderätten tills full betalning av köppriset har erhållits.

  • § 6. Garanti

  • Garanti enligt konsumentköplagen gäller.

  • § 7. Priser och fraktkostnader, tidsfrist, betalning, kvittning, återbetalning

  • Priserna är inklusive moms.

  • Fordringar från Marley Spoon ska betalas omgående, oavsett lagstadgad ångerrätt.

  • Beställaren kan betala med kreditkort enligt eget val, autogiro eller andra godkända betalningssätt som anges på Marley Spoons webbplats, till exempel PayPal eller med faktura.

  • Köp med faktura. Vid köp med faktura ska beloppet vara betalat den kalenderdag som är angiven på fakturan (20 eller 30 kalenderdagar från faktureringsdatum) och måste betalas till vår externa partner Billpay GmbH https://www.billpay.de/endkunden/. Köp med faktura erbjuds inte för alla varor och kräver bland annat en godkänd kreditupplysning från Billpay GmbH. Om kunden efter kreditupplysningen får godkänt att köpa vissa varor med köp med faktura, sker betalningen i samarbete med Billpay GmbH, som inkasserar betalningen för vår räkning. Kunden kan i detta fall endast betala med befriande verkan till Billpay GmbH. Vid köp med faktura via Billpay är vi fortsatt ansvariga för allmänna kundfrågor (t ex. för varor, leveranstider, försändelser), returer, reklamationer, ångerrätt och leveranser eller tillgodokvitton. De allmänna handelsvillkoren för Billpay GmbH

https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz gäller.

 • Köp via autogiro, tillåtelse till autogirobetalning, administrativ avgift för avvisade autogirobetalningar
 1. Vid köp via autogiro förfaller det utestående beloppet omgående till betalning. Beloppet debiteras av vår externa partner Billpay GmbH https://www.billpay.de/endkunden/ på det bankkonto hos den bank (bankkontot) som anges under beställningsprocessen. Därmed ger du Billpay GmbH tillåtelse att debitera de utestående betalningarna och uppmana din bank att betala ut beloppen. Billpays identifieringsnummer är DE19ZZZ00000237180. Referensnumret meddelas senare via e-post. Obs! Du kan begära återbetalning av det debiterade beloppet inom åtta veckor från debiteringsdatumet. I förbindelse med detta gäller de villkor du har kommit överens om med din bank. Observera att den utestående fordringen fortfarande är gällande, även om du väljer att avvisa autogirobetalningen. Du finner mer information på https://www.billpay.de/sepa. Informationen om den kommande autogirobetalningen skickas till dig via e-post minst en dag före förfallodagen. Vi använder den e-postadress som du anger under beställningsprocessen. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot, är inte banken skyldig att utföra betalningen. Det är inte möjligt med delbetalningar via autogiro.

 2. Köp via autogiro erbjuds inte för alla varor och kräver bland annat en godkänd kreditupplysning från Billpay GmbH https://www.billpay.de/endkunden/ och ett svenskt bankkonto. Om kunden efter kreditupplysningen får godkänt att köpa vissa varor via autogiro, sker betalningen i samarbete med Billpay GmbH, som inkasserar betalningen för vår räkning. Kunden kan i detta fall endast betala med befriande verkan till Billpay GmbH. Vid köp med autogiro via Billpay är vi fortsatt ansvariga för allmänna kundfrågor (t ex. för varor, leveranstider, försändelser), returer, reklamationer, ångerrätt och leveranser eller tillgodokvitton. De allmänna handelsvillkoren för Billpay GmbH

  billpay.de
  gäller.

 3. När du anger din kontoinformation, bekräftar du att du samtidigt att har rätt att godkänna autogirobetalningar för detta bankkonto och att du kommer att se till att det finns tillräckligt med saldo. Avvisade debiteringar innebär mycket arbete och många kostnader för såväl oss som Billpay GmbH. Om en autogirobetalning avvisas (på grund av otillräckliga medel på bankkontot, stängt bankkonto eller omotiverade invändningar från kontoinnehavaren), ger du Billpay tillstånd att försöka dra beloppet ännu en gång via autogiro. I dessa fall är du skyldig att stå för kostnaderna för den avvisade autogirobetalningen. Vi förbehåller oss även ytterligare fordringar. På grund av den tid som går åt samt den ekonomiska belastningen i samband med avvisning av en autogirobetalning, och för att undvika administrationsavgiften, ber vi dig att inte avvisa autogirobetalningar även om du vill bruka ångerrätten eller dra dig ur köpeavtalet. I dessa fall återbetalas aktuella belopp till dig efter närmare överenskommelse med oss, antingen i form av överföring eller tillgodokvitto.

• Konto eller kreditkort som beställaren har angivit i samband med ingången av avtalet debiteras omedelbart. Under hela den tid efter ingången av avtalet kommer kontot eller kreditkortet att debiteras varje vecka. Kontot eller kreditkortet debiteras vid slutet av veckan före leveransen. Det faktiska beloppet som debiteras kan variera på grund av rabatter eller priskampanjer.

• Inlösenvillkor för värdekuponger beror på aktuell marknadsföringskampanj. Om inga enskilda villkor har fastställts för användning av tillgodokvitton, gäller som utgångspunkt följande villkor:

• Värdekuponger kan inte kombineras med andra rabatter.

• Värdekuponger gäller i huvudsak endast för nya kunder.

• Efterföljande kreditering av kuponger är inte möjlig.

• Beställaren får gärna publicera sin personliga rabattkod på en privat webbplats eller en privat blogg eller i sin privata profil på Facebook eller Twitter. Det är dock inte tillåtet att publicera rabattkoder på kommersiella webbplatser eller webbplatser som drivs av tredje part, till exempel rabattsidor, dealbloggar och forum. Om rabattkoden delas på sidor tillhörande tredje part, annulleras rabattkoden. Det förvärvade och eventuellt resterande tillgodohavandet går därmed förlorat och kan inte längre lösas in på Marley Spoon.

•  § 8. Marley Spoons ersättningsansvar och beställaren skyldigheter

• Marley Spoon är ersättningsskyldig:

• om beställaren utsätts för skador på liv, lem eller hälsa till följd av försummelse från Marley Spoons sida eller något av dess juridiska ombud eller medhjälpare,

• enligt produktansvarslagen i samband med övertagande av en garanti eller om felaktig information har lämnats

• om Marley Spoon eller dess juridiska ombud eller representanter har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet och/ eller

• om skadan har uppstått som en följd av att Marley Spoon har brutit mot en skyldighet vars uppfyllelse är en förutsättning för ett korrekt genomförande av avtalet och som beställaren förväntar och kan förvänta sig ska uppfyllas (kardinal plikt).

• Marley Spoon är i de fall som anges i punkt 1 a), b) och/eller c) obegränsat ersättningsskyldiga. Utöver detta är ersättningsskyldigheten begränsad till förutsägbara, avtalstypiska skador.

• I alla andra fall än de fall som avses i punkt 1 åtar sig Marley Spoon inget ersättningsansvar oavsett rättslig grund.

• Ansvarsbestämmelserna i föregående punkter ska även gälla för det personliga ansvar som Marley Spoons institutioner, anställda och ombud ådrar sig.

• Beställaren är skyldig att läsa och följa produkt-, konsumtions- och varningsinstruktioner för de levererade produkterna före användning.

•  § 9. Dataskydd

• Se vårt meddelande om dataskydd för information om vårt dataskydd.

• Rätten att invända mot behandling av uppgifter för direkt marknadsföring: Inom ramen för de rättsliga bestämmelserna kan Marley Spoon, utöver genomförandet av avtalet, behandla den e-postadress vi har fått från dig, i samband med försäljningen av våra varor eller tillhandahållande av våra tjänster, för direktmarknadsföring, till exempel att informera dig via e-post om nyheter, produkter och tjänster från Marley Spoon. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte för denna typ av marknadsföring, utan att det orsakar andra överföringskostnader än de normala standardpriserna. Detta gäller även profilering, i den utsträckning som profileringen är relaterad till direktmarknadsföring. Om du invänder mot databehandlingen i syfte för direktmarknadsföring, slutar vi att behandla dina personuppgifter i detta syfte (direktmarknadsföring). Invändningen kan vara formlös. Kontaktuppgifterna finner du längst ned eller i integritetspolicyn.

•  § 10. Skydd av ungdomar

• Vi vill uttryckligen påpeka att det är förbjudet att servera alkoholhaltiga drycker till barn och ungdomar. När beställaren godkänner våra allmänna handelsvillkor bekräftar den att den är myndig vid beställning av alkoholhaltiga drycker.

• Beställaren åtar sig att se till att endast det är den själv eller en vuxen som utsetts av beställaren som tar emot beställningar som innehåller alkoholhaltiga drycker.

•  § 11. Tillämplig lag, inga tilläggsavtal, bestämmelser om upphävda eller ogenomförbara lagbestämmelser och luckor i lagstiftning

• Dansk lag gäller med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

• Det ingås inte något tilläggsavtal.Om någon bestämmelse i avtalet visar sig vara eller blir ogiltig eller inte genomförbar, ska avtalet i övrigt fortsätta gälla. Den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen kommer istället att ersättas av en lagstadgad bestämmelse eller i avsaknad av en sådan, en giltig och genomförbar bestämmelse som parterna med all rimlighet hade kommit överenskommit om de hade de varit medvetna om den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen. Detsamma gäller i fråga om luckor i lagstiftning.

Betala med

Sociala medier

2023 © Marley Spoon B.V. Alla rättigheter förbehållna.