Information om dataskydd

Svenska

Följande dataskyddsdeklaration ger dig information om vilka av dina uppgifter vi behandlar i samband med användningen av vår webbplats (marleyspoon) eller våra mobilapplikationer (appar) och de funktioner som kan nås via dem. På förhand får du en kortfattad översikt över databehandlingen (kortfattad översikt). Den detaljerade presentationen och den detaljerade informationen om den specifika databehandlingen vid användning av webbplatsens erbjudanden och enskilda funktioner finns under information om dataskydd.

Kortfattad översikt

Vem är ansvarig för behandlingen av uppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter via webbplatsen och apparna är Marley Spoon SE, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin (nedan kallad Marley Spoon).

Du kan nå vårt dataskyddsombud via e-post på ph@hwdata.de.

Vilka uppgifter behandlas när vår webbplats öppnas?

När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare olika dataregister till våra servrar som är tekniskt nödvändiga för att presentera vår webbplats och för att garantera stabilitet och säkerhet. Dessa lagras i loggfiler (så kallade loggfiler), som även innehåller IP-adressen.

Använder webbplatsen cookies?

Ja, olika cookies (tekniska cookies, prestandacookies, statistiska cookies och marknadsföringscookies) används på vår webbplats. Detaljerad information om hur de fungerar, hur du kan radera dessa cookies eller förhindra att de lagras finns i avsnittet om cookieinställningarn.

Använder vi statistik- och marknadsföringsverktyg på vår webbplats?

Ja, vi samarbetar med olika leverantörer för att utforma vår webbplats och våra erbjudanden på ett mer behovsorienterat sätt och för att optimera dem kontinuerligt. Cookies kan också användas för att visa användar- och intressespecifik reklam för oss eller våra annonspartners. Detaljerad information om dessa tjänsteleverantörer, hur verktygen fungerar och hur du kan avaktivera dem finns också i avsnittet om cookie-inställningar.

Lämnar vi dina uppgifter till tredje part?

Nej, vi delar inte dina uppgifter med obehöriga tredje parter. Dessutom garanterar vi att vi har ingått nödvändiga avtal om orderhantering med externa leverantörer för att säkerställa att all databehandling sker enligt våra instruktioner och att dessa entreprenörer har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Om dessa tjänsteleverantörer är baserade i tredje land (t.ex. USA) säkerställs det att de garanterar en lämplig nivå av dataskydd.

Vem kan du kontakta om du har några frågor?

Om du har några frågor om dataskydd kan du kontakta privacy@marleyspoon.de eller vårt dataskyddsombud.

Information om integritet

Allmän information om dataskydd hos Marley Spoon

Dataskyddsdeklarationen innehåller information i enlighet med artikel 13 och 14 i DS-GVO om databehandling i samband med användning och uppringning av vår webbplats och de tjänster och funktioner som kan nås via den.

I den mån vi länkar till webbplatser från tredje part har vi varken inflytande eller kontroll över det länkade innehållet och dataskyddsbestämmelserna där. Vi rekommenderar att du kontrollerar dataskyddsdeklarationerna på de länkade webbplatserna för att avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, behandlas, används eller görs tillgängliga för tredje part där.

För att öka läsbarheten har man avstått från att använda olika språkformer på ett differentierat sätt. Alla personliga villkor gäller lika för alla kön, män/kvinnor/diversa könsgrupper.

Den fullständiga texten till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), inklusive definitioner och förklaringar, finns på följande länk.

Plats för lagring av uppgifter

Alla (personliga) uppgifter som vi samlar in och behandlar via webbplatsen lagras och säkras hos företaget Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), en specialiserad molnleverantör. AWS säkerställer största möjliga skydd av dina kund- och användardata mot förlust och obehörig åtkomst genom sina tekniska och organisatoriska åtgärder. Datalagring sker uteslutande i Amazon Web Services datacenter i Europa.

Databehandling inom Marley Spoon-koncernen

Marley Spoon (Marley Spoon SE) har flera filialer och dotterbolag i Europa, USA och Australien. Marley Spoon SE med säte i Berlin, Tyskland, är ensam ansvarig för att följa och garantera de tekniska och organisatoriska åtgärderna för skydd av personuppgifter.

För att säkerställa processkontroll, marknadsföring av produkter och kundsupport inom hela koncernen görs uppgifterna även tillgängliga för de andra Marley Spoon-företagen. Grunden för detta är ett omfattande avtal i enlighet med artikel 26 i DS-GVO, som reglerar dessa koncernbolags respektive ansvar och befogenheter. Den primära kontakten när det gäller den registrerades rättigheter är också Marley Spoon SE med huvudkontor i Berlin.

Behandling av uppgifter vid uppringning av vår webbplats

Loggfiler

Marley Spoon samlar in så kallade åtkomstuppgifter när webbplatsen öppnas och lagrar dessa i en loggfil (så kallad loggfil). Dessa åtkomstuppgifter omfattar även IP-adressen. Dessutom lagras i loggfilen namnet på den webbplats som du besökte, den fil som du fick tillgång till, datum och tid för åtkomsten, mängden överförda data och meddelande om att åtkomsten lyckats, webbläsartyp och version, operativsystem, den så kallade referrer URL (den tidigare besökta sidan) och den begärande leverantören.

Vi samlar in sådan teknisk information i loggfilerna för att du ska kunna se vår webbplats korrekt och för att vi ska kunna fastställa orsakerna till eventuella tekniska problem. Dessa syften är också vårt legitima intresse av databehandling.

Rättslig grund: Artikel 6.1 f i DSGVO.

Vi delar inte uppgifterna från loggfilerna med tredje part. Loggfilerna lagras dock hos AWS och raderas automatiskt två (2) månader efter insamlingen. Dessförinnan anonymiseras IP-adressen och lagras endast för administrativa (tekniska) ändamål. Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen av uppgifterna i loggfiler är absolut nödvändig för att vår webbplats ska fungera.

Cookies

När en användare besöker vår webbplats lagras cookies på respektive slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller dator). Cookies har olika funktioner:

Så kallade "nödvändiga cookies" är absolut nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsens grundläggande funktioner. Databehandlingen med hjälp av dessa cookies grundar sig på artikel 6.1 f i DS-GVO.

Preferenscookies behövs för att spara vissa användarinställningar (t.ex. språk, cookie-inställningar), vilket gör det bekvämare att surfa och optimera användningen av vår webbplats. Databehandling med hjälp av dessa cookies grundar sig också på artikel 6.1 f i DS-GVO. I detta avseende anser vi att de motstridiga intressena är balanserade, eftersom ingen spårning eller användarbeteende utvärderas med hjälp av dessa preferenscookies.

Statistikcookies analyserar användarnas och besökarnas beteende på vår webbplats. Med hjälp av dessa cookies kan (vanligtvis anonyma) profiler skapas för att optimera våra erbjudanden och tjänster och anpassa dem till våra besökares och kunders preferenser.

Med hjälp av marknadsföringscookies kan vi visa individuella annonser på våra eller tredje parters webbplatser, som väljs (automatiskt) utifrån besökarnas preferenser och surfbeteende. Användningen av dessa cookies kräver ditt samtycke i förväg och grundar sig därmed på artikel 6.1 a i DS-GVO.

Detaljer om de cookies som används på webbplatsen, leverantörerna av dessa cookies och det specifika syfte som cookies tjänar finns i cookieinställningarna.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av ditt samtycke fram till återkallandet. Det finns inget lagligt eller avtalsmässigt krav på att tillhandahålla personuppgifter.

Statistikverktyg (statistik)

På vår webbplats används så kallade statistiska verktyg, med hjälp av vilka vi kan utvärdera webbplatsbesökarnas användarbeteende och optimera våra erbjudanden och tjänster i enlighet med detta. Med hjälp av dessa verktyg och de cookies och plugins som används kan vi till exempel undersöka hur och varifrån besökarna kommer till vår webbplats, vilka områden på webbplatsen som besöks särskilt ofta och hur ofta och hur länge vilka undersidor och kategorier som besöks. Dessutom kan vi fastställa vilka sökord och webbplatser användaren har angett och utvärdera vilken information eller vilka erbjudanden som är mest efterfrågade. Målet är att kunna utforma våra erbjudanden och vår webbplats på ett användarvänligt sätt med hjälp av den kunskap vi får på detta sätt och att anpassa våra erbjudanden mer specifikt till våra kunder, besökare och intressenter. Den rättsliga grunden i detta avseende är artikel 6.1 a DS-GVO, varför vi också inhämtar ditt samtycke i förväg för detta.

När det gäller statistik samarbetar vi med professionella tjänsteleverantörer som skapar användarstatistik för vår räkning (och om du ger ditt samtycke). Grunden för detta avtalsförhållande är bland annat leverantörernas skyldighet att vidta särskilda åtgärder för att skydda dina uppgifter och att behandla alla personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner (artikel 28 i DS-GVO, eller på grundval av EU:s så kallade standardavtalsklausuler).

Uppgifter om leverantörerna i denna behandling finns i cookieinställningarna.

Remarketingverktyg (marknadsföring)

På vår webbplats används också så kallade remarketingverktyg. Med hjälp av dessa verktyg kan vi visa eller låta visa individuella annonser på våra webbplatser, som väljs (automatiskt) utifrån besökarnas preferenser. Tekniskt sett sker reklamspårningen vanligtvis via reklam-ID:n, där bl.a. cookies används av leverantörerna av reklamnätverk för att skapa användarprofiler och när en webbplats anropas visas reklamen på grundval av cookieprofilen. Genom sådana remarketingerbjudanden kan intressanta erbjudanden visas för en användare. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i DS-GVO, varför vi också inhämtar ditt samtycke i förväg för detta.

Uppgifter om leverantörerna i denna behandling finns i cookieinställningarna.

Behandling av uppgifter i samband med beställning av våra produkter

Om du öppnar ett användarkonto före din första beställning samlar vi in följande uppgifter: Postnummer, e-postadress, leverans- och faktureringsadress, för- och efternamn, telefonnummer (kontouppgifter), betalningsuppgifter och smakpreferenser.

Vi behandlar dessa uppgifter för att ge dig tillgång till ditt kundkonto. Inloggningsuppgifterna (e-postadress och lösenord) används för att verifiera ditt kundkonto.

Med hjälp av de uppgifter som lämnas kan vi också ta emot din beställning, anpassa produktutbudet efter dina önskemål och preferenser och ge lämpliga rekommendationer. Uppgifterna kommer sedan att behandlas för att bearbeta och hantera din beställning och för att skicka de beställda matkassarna/varorna till dig.

Rättslig grund: Artikel 6.1 b i DSGVO.

Vi lagrar kontouppgifterna så länge ditt kundkonto existerar, om du inte begär att vi ska radera dem innan dess. Vi lagrar konto- och inloggningsuppgifter så länge som ditt kundkonto existerar, men åtminstone till dess att lagliga eller eventuella avtalsenliga garanti- och garantianspråk löper ut. Efter att dessa perioder har löpt ut behåller vi den information om avtalsförhållandet som krävs enligt handels- och skattelagstiftningen under de perioder som fastställs i lagen. Tillhandahållandet av ovan nämnda personuppgifter är avtalsenligt nödvändigt, eftersom användningen av kundkontot och hanteringen av ditt kundkonto annars inte är möjlig.

Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till obehöriga tredje parter.

Vi lämnar vidare uppgifter om ditt namn, din leveransadress och ditt telefonnummer till logistikföretag och fraktpartner som vi anlitar.

Information om de logistikföretag och fraktpartners som vi använder finns på vår webbplats.

Leverantör av betalningstjänster

Dina beställningsuppgifter överförs till motsvarande betaltjänstleverantör beroende på vilken betalningsmetod du har valt. Ansvaret för dina betalningsuppgifter bärs av betaltjänstleverantören som ansvarig part för dataskyddet. Vi lagrar inte heller några kreditkorts- eller andra betalningsuppgifter från dig.

Rättslig grund: Artikel 6.1 b i DSGVO.

Kreditkontroller

Marley Spoon låter kunderna köpa matkassar/varor på konto eller genom autogiro och har därför ett legitimt intresse av att skydda sig så bra som möjligt mot betalningsstörningar. Detta görs bland annat genom att först kontrollera kundens kreditvärdighet. Inom ramen för denna kontroll har Marley Spoon rätt att använda negativ kreditvärdighetsinformation som Marley Spoon själv har samlat in om respektive kund eller som Marley Spoon har fått från ett företag som anlitats för detta ändamål (för detaljer se betalningsmetod). Information om kreditvärdighet är information om öppna betalningsanspråk och information som direkt indikerar risken för utebliven betalning (t.ex. insolvens, rådgivning av gäldenären, uppskov på grund av betalningsförmåga). Om en kund vill beställa på konto eller via autogiro har vi rätt att använda information som erhållits i samband med beställningen för att beräkna sannolikheten för betalningsinställelse (intern poängsättning). Beräkningen av sannolikheten för betalningsinställelse med hjälp av intern poängsättning bygger på ett erkänt statistiskt matematiskt förfarande. De uppgifter som används vid den interna poängsättningen är framför allt en kombination av följande uppgiftskategorier: Adressuppgifter, ålder och önskade betalningsvillkor.

Rättslig grund: Artikel 6.1 f DSGVO.

Nyhetsbrev

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi endast att behandla din e-postadress. Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka dig information om produkter och kampanjer från Marley Spoon eller dess koncernbolag (se ovan) med jämna mellanrum, beroende på ditt valda intresseområde. Denna databehandling sker uteslutande på grundval av ditt samtycke.

Rättslig grund: Artikel 6.1 a i DSGVO.

När du tar emot nyhetsbrevet använder vi så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, med hjälp av vilka vi kan avgöra om du har tagit emot eller öppnat nyhetsbrevet och om du har klickat på länkar som finns i nyhetsbrevet. Med hjälp av de uppgifter som erhålls på detta sätt skapar vi en användarprofil för att anpassa nyhetsbrevet till dina individuella intressen. Vi kan koppla dessa uppgifter till åtgärder som du har vidtagit på vår webbplats genom spårning.

Rättslig grund: Artikel 6.1 a i DSGVO.

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet till obehöriga tredje parter. Undantaget från detta är vidarebefordran av e-postadressen i syfte att tillhandahålla nyhetsbrev från Marley Spoons koncernföretag. Nyhetsbrevsverktyget tillhandahålls av en extern leverantör, och därför har vi ingått ett avtal med dem om beställd databehandling.

Du kan när som helst invända mot att få nyhetsbrev och därmed mot behandlingen av dina ovannämnda uppgifter. Lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket fram till dess att du återkallar det förblir oförändrad. Om du inte heller vill ta emot automatiserad utvärdering och analys av ditt användarbeteende i samband med nyhetsbrevet måste du tyvärr avregistrera dig från nyhetsbrevstjänsten. Fram till dess sparas uppgifterna så länge du har prenumererat på nyhetsbrevet. När du har avregistrerat dig lagrar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt. Det finns inget lagligt eller avtalsmässigt krav på att tillhandahålla personuppgifter. Utan angivande av e-postadressen är det dock inte möjligt att skicka eller ta emot nyhetsbrevet.

Marknadsföring

Om kunden ingår ett avtal med Marley Spoon och tillhandahåller en elektronisk postadress (e-post) har Marley Spoon rätt att använda kundens elektroniska postadress (t.ex. e-postadress) för direktreklam för sina egna liknande varor eller tjänster. Kunden har alltid rätt att när som helst motsätta sig användningen av e-postadressen (e-postadress) utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan.

Produktpreferenser och kundprofiler

I samband med användningen av Marley Spoon-användarkontot och dina beställningar samt ditt receptval lagrar vi information som gör det möjligt för oss att dra slutsatser om dina produktpreferenser och därmed göra shoppingupplevelsen trevligare och bekvämare för dig. I detta sammanhang behandlar vi endast dina kontouppgifter och dina så kallade preferens- eller nöjesuppgifter (preferenser, beställningsuppgifter, beställningsplaner (artikel 6.1 f i DSGVO).

Vi vill ge våra kunder en optimal shoppingupplevelse när de använder våra tjänster och skickar individuella erbjudanden och särskilda kampanjer baserat på dina beställningar och produktsökningar. För detta ändamål analyserar vi beställningen och användarens beteende på vårt Marley-Spoon-konto genom att internt behandla kundnumret, den sökta eller beställda artikeln, respektive val samt beställningshistoriken. Resultatet av dessa analyser har dock inga rättsliga konsekvenser eller negativa effekter för kunderna. Rätten att när som helst invända mot den tillhörande profileringen förblir oförändrad.

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till obehöriga tredje parter. Vi lagrar dessa uppgifter så länge ditt kundkonto existerar, om du inte begär att vi ska radera dem innan dess. Tillhandahållandet av ovanstående personuppgifter är varken avtalsmässigt eller juridiskt nödvändigt.

Kontakt och chatt

Vi använder olika kontaktfunktioner på vår webbplats för att utbyta information med våra kunder och intresserade parter och för att besvara deras frågor och förfrågningar. Vi behandlar de förfrågningar och den information som skickas till oss i detta sammanhang endast för att behandla förfrågningen och för att kontakta dig. Samtidigt används uppgifterna för att tilldela din profil om du registrerar dig som kund med samma uppgifter. Om du använder våra kontaktfunktioner behöver vi endast ditt för- och efternamn, telefonnummer (kundtjänst) och din e-postadress för att kunna besvara förfrågningar.

Rättslig grund: Artikel 6.1 f i DSGVO.

Om du redan är kund, baseras databehandlingen också på det befintliga avtalsförhållandet med oss (artikel 6.1 b DS-GVO).

Vi lämnar inte vidare dina uppgifter till obehöriga tredje parter. För att kunna behandla kontakten samarbetar vi dock med specialiserade tjänsteleverantörer som behandlar kontaktförfrågningarna och de tillhörande uppgifterna för vår räkning.

Vi använder uppgifterna tills samtalet med dig har avslutats. Samtalet avslutas när det av omständigheterna kan utläsas att den relevanta frågan har klargjorts slutgiltigt. Dessutom lagrar vi kommunikationen under hela den tid som avtalsförhållandet med dig eller kundkontot varar, dock längst till dess att vi begär att den ska raderas. När det gäller ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Det finns inget lagligt eller avtalsmässigt krav på att tillhandahålla de ovannämnda personuppgifterna. Utan denna information kan det dock vara omöjligt att behandla begäran.

Sociala medier och fansidor

Vi är närvarande på flera onlineplattformar och sociala nätverk för att interagera med potentiella eller befintliga kunder eller talanger, för att utbyta information med intresserade parter och användare eller för att marknadsföra våra erbjudanden och tjänster.

Vi driver våra webbplatser under gemensamt ansvar (enligt dataskyddslagstiftningen) med leverantörerna av onlineplattformar och sociala nätverk. Vi behandlar uppgifter som du direkt delar eller publicerar via onlineplattformar och nätverk (t.ex. via kommentars- och chattfunktioner) som ansvarig part för att interagera med dig eller utbyta information med dig. Som en del av denna interaktion kan vi också få statistiska uppgifter från leverantörerna om användningen av våra "kanaler och fansidor". Detta inkluderar till exempel information om interaktioner, gillar, kommentarer eller sammanfattad information och statistik (t.ex. IP-adress, följarnas ursprung), som hjälper oss att lära oss mer om interaktionerna med vår närvaro. Den rättsliga grunden för databehandling inom vårt ansvarsområde är artikel 6.1 p. 1 lit. f i DS-GVO.

Leverantörerna behandlar dock också uppgifter på eget ansvar. Vi har inget inflytande över uppgifter som behandlas av leverantören på dennes eget ansvar i enlighet med dennes egna användarvillkor och dataskyddsvillkor. Vi vill påpeka att när du ringer upp de ovannämnda leverantörerna kan ytterligare uppgifter (t.ex. om din användning och ditt "surfbeteende") samlas in och eventuellt överföras till leverantören. Observera också att vid interaktion via ovannämnda medier kan uppgifter också behandlas utanför Europeiska unionens område, varvid leverantörerna har åtagit sig att följa EU:s normer för dataskydd. Användaruppgifter behandlas dessutom vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Användarprofiler kan till exempel skapas utifrån användarnas användningsbeteende och de intressen som följer av detta. Användarprofilerna kan i sin tur användas till exempel för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar användarnas intressen. Du hittar mer information om detta i respektive leverantörs dataskyddsinformation.

Om vi har personuppgifter från dig i samband med användningen av onlineplattformar och sociala nätverk, vänligen kontakta oss. Om du vill hävda ytterligare rättigheter mot en specifik leverantör, vänligen kontakta respektive ansvarig part.

Karriär

Detaljer om typen och omfattningen av databehandling i samband med ansökningar via vår webbplats finns separat i avsnittet Jobb.

Drittanfragen (förfrågningar från tredje part)

En översikt över de så kallade "tredjepartsförfrågningarna", dvs. dataförfrågningar från externa leverantörer som kommunicerar med din webbläsare eller terminalenhet när du besöker vår webbplats (t.ex. via plugins), finns i avsnittet Cookie-inställningar.

dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter och rätt till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt till rättelse, radering och begränsning av databehandling samt rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter, att när som helst återkalla samtycke till databehandling eller att begära överföring av uppgifter.

Vänligen skicka alla förfrågningar om information, informationsförfrågningar, återkallanden eller invändningar mot databehandling via e-post till privacy@marleyspoon.de eller direkt till vårt dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i händelse av brott mot dataskyddet.

Information om den särskilda rätten till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som bland annat utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i DS-GVO, i enlighet med artikel 21 i DS-GVO, av skäl som hänför sig till din särskilda situation. Vi kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du vill utöva din rätt till invändningar skickar du ett e-postmeddelande till privacy@marleyspoon.de.